Atlanta-based Gun-Shot-Carjacking Victim Needs Your Help!
Atlanta-based Gun-Shot-Carjacking Victim Needs Your Help!
Atlanta-based Gun-Shot-Carjacking Victim Needs Your Help!
Atlanta-based Gun-Shot-Carjacking Victim Needs Your Help!
Atlanta-based Gun-Shot-Carjacking Victim Needs Your Help!
Atlanta-based Gun-Shot-Carjacking Victim Needs Your Help!
Creator
Contact to creator ×
Query submitted
Contact Creator

Atlanta-based Gun-Shot-Carjacking Victim Needs Your Help!

My name is Shumi and I am raising money to help me get back on my feet after suffering from a near-fatal carjacking incident that happened to me in Atlanta, Georgia on February 2, 2018. Late night on this day as I was driving home from work, my car was hit from behind as I was stopped at a traffic light. When I got out of my car to check the damage, two men got out from the car behind me and when I asked why they hit me, one man pulled a gun on me and shot me three times and then he and another man stole my car. The one man shot me in the neck, in the abdomen (bullet went through my stomach and my back), and in the lower back. I was sent to Grady Hospital by ambulance from the scene and was hospitalized for 18 days for the injuries I suffered. Since this incident, I have been undergoing medical care for my injuries and today, my doctors are recommending three necessary surgeries. Doctors will not support my going back to work with these necessary surgeries pending and so I have been challenged with covering my living expenses and in supporting my family. As you can imagine, that night in February 2018 changed my whole life as I was hurt physically, emotionally, and financially. I was blessed that my landlord waived rent for several months for me as I recovered from this trauma. Another issue is that is has impacted my ability to take care of my family back home in Ethiopia. And so I turn to you for your generous contributions to help me get back on my feet. I thank almighty God that I am able to tell my story and post this campaign.


You can reach me by calling (678) 558-7774 or by email at shumy.denbob@yahoo.com or serenshum2009@gmail.com.


(in Afar Oromo)


Atlaantaa-Bu’uura kan Godhate Rukuchaa-Rassaafii-Butama-konkolaatatiif kan saaxilame obbeessi keenya garaarsa keessan barbaada.


       Maqaan kiyya Shuumii jedhama; Akkasumas ol-jedhee luka kiyyaan dhaabachuuf buusii maallaqaa na barbaachisa. Idda dararamin kana fakkatu / Rukuchaa-Rassaafii-Butama-konkolaataa/ GURAANDHALA 02/2018; Galgala keessa Atilaantaa Jorjiyaa keessatti kan na qunname yoo ta’u; hojii irraa bahee gara manaa otoon oofaa jiruu ibsaan traafikki gara diimatti waan jijjiirameef achira dhabbannaan duuban yeroo lama akka malee na dhahan [konkolaataa isaanitiin]. Konokolaataan hagam akka miidhame ilaaluuf waan natti bu’aniif gaaftnaan; dhiirotiin lamaan konkolaataa isanii keessaa bu’anii inni tokko keessaa inni tokko rasaasa 3 [sadii] na rukutee konkolaataa kiyya hatanii deemanii cacabsan. Kunis immoo 1faa kokkee kiyyarra; 2faa handhuura seenee dugdaan na ba’he; 3faan dugda gara gadii rukutame.


   Ambulansidhaan gara Gireedii na geessanii guyyaa 18 mada’ee dararamaa iddan turee Gireedidhaa bahe. Waggaa tokkoofii ji’oota sadeetiin booda akkan hojjadhu naaf heeyyamuu didan. Kana boodallee dirqama sarjarii sadiif [3iif] beellama irran jira. Hojii kiyyatti deebi’uu hin dandeenye. Basii jireenyaa jala dhaabachuu hin dandeenye.  Akkuma asii olitti ibsametti Galalli sun / GURAANDHALA /02/2018 akkuman ani miidhameen Fiizikaalidhaan; Miiraniifii Maallaqaan akka malee miidhame.


     Ani naman ebbifameedha, Obboo Taaddasaa, Ogummaan issaa Narsiidha - Hospitla “Emory” jedhamuuf hojjata;


 Ji’a heddu tola akkan mana isaa keessa jiraadhu fii bira darbeemmoo Hogummaa isaatiin baay’ee na gargaare. Karaa biraammoo yeroo gaddaa maatii kiyya akkan Gargaaru [ITIYOOPIYAA] irratti na bukkee dhaabbateera.


     Egaa fuula kiyya gara keessanitti deebifadhee arjoomaa keessaniin harka naaf diriirsatii akkan miila kiyya lamaan ol-jedhee dhaabbadhu na gargaaraa. WAAQAYYO KAN HUNDA DANDA’U HAA GALATOOMUU BALAA SANARRAA HAFEE SEENAA KIYYA ODEESSU KAN NA DANDEESSISEEFII KAMPEENII FANDII POOSTII GOCHUUDHAAF KAN NA GARGAARE GOOFTAAN HAA GALATOOMU. KAN NA GARGAARTANIIF HIRIYOOA KEESSANITTI WAAN NAAF DABARSITANIIF GALATOOMAA.


BILBILLI ISAA (678) 558 7774


I-MEELII shumu.denbob@yahoo.com


 


                 Serenshum2009@gmail.com